Tajemství českých rčení: Jak vznikly obraty, které denně používáte i vy?

Тайна чешский выражений: как возникли выражения, которыми сегодня пользуетесь и Вы?

Čeština je jazyk nesmírně bohatý a hravý. Existuje mnoho ryze českých rčení, která ani pořádně nejdou přeložit a která tvoří nezbytnou součást českého folkloru a jsou používána už po generace.

Чешский язык несметно богатый и игривый. Существует много чешский поговорок. Которые дословно нельзя перевести, и которые создают неотъемлемую часть чешского фольклора и являются использованными многими поколениями.

1. Ostošest     На сто шесть

Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes například kverulanti o sto šet zasílají na úřady veřejné správy žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Делать что-то на 106 означает делать что-то на полную катушку, по полной программе. Все началось со спора  двух друзей, заключённого в 1880 году, где один поспорил с другим, что до св. Яна  Непомуцкого  влюбит в себя девушку, в которую сам был влюблен. В день, когда начались его сострадательные усилия для получения благосклонности его  избранницы, оставалось  106 дней, когда будет проходит  празднование дня Св.Яна Непомуцкого, 16 мая . Сегодня, например, сотни верификаторов (ворчунов, нытиков))на все 106 отсылают в государственные учреждения свои заявления о предоставлении информации согласно закону № 106/1999.

2. Jdidoháje       Иди до гая

 

Dnesvelminevinně znějící nadávka, kterounejspíševkonkurencivulgárníchtermínů, kammůžeteněkohoposlat, nikohonepobouří aneurazí. Dřívealeslovohájznamenalohřbitov, tudíž pokudjsteněkohoposlalidoháje, naznačovalijstemutím, žebymělzemřít. Touž tak mile nezní.

 

Иди к небесам. Сегодня весьма невинное  известное выражение по сравнению с более вульгарными выражениями, когда можно кого-то куда-то послать, никого не обидит и не оскорбит. раньше слово Гай обозначало кладбище, поэтому если вы послали кого-то в Гай -  вы предложили ему умереть. А это уже не звучит так мило.

3. Býtzněčehojelen           Быть ни с того, ни с сего оленем

 

Rčení, které poukazujenaněčí zmatenostanedostatekdůvtipu, vzniklozaprvní světové války, když čeští vojácimuselivrámcicísařské armádyRakouska-UherskabojovatpobokuMaďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova: "jelen", což je maďarský výraz pro: "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.

Будучи оленем Рене, который указывает на путаницу и недостаток знаний, возникло во время первой мировой войны, когда чешским солдатам приходилось сражаться  в армии Австро-Венгрии на стороне венгров. Во время наступления во время переклички перед своим именем они назвали имя «олень», которое по-венгерски обозначало «присутствует». Тот факт, что в венгерском языке использует слово, которое звучит в чешском языке как название животного, наряду с зачастую с очень низкой интеллектом венгерских вояк, Чехи получили шуточное выражение, это достаточно быстро прижилось и использовали его и после войны.

4. Houbysoctem    Губка с уксусом

Když seJežíšovidostalohoubysoctem, neprojevovalvelké nadšení. Když seoněkom řekne, žeoněčemví houbysoctem, znamená to, ženeví odané věcivůbecnic. Snějakýmihříbkyvlákutoalenemá nicspolečného, původrčení jenutnohledatvbibli, kdeukřižovanémuJežíši, který trpí žízní, římský voják posměšně podá na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu, tedy něco, z čeho se rozhodně nenapije a je tedy úplně k ničemu.

 

Когда Иисус получил губку с уксусом, он не проявлял большого воодушевления. Когда кто-то о ком-то говорит, что он знает о чем-то как губка с уксусом, Но с грибочками в маринаде это не имеет ничего общего,  корень нужно искать в Библии, где распятый Иисус, страдающий от муки, римский воин насмешливо подает на копье губку, пропитанную уксусом, он этим не напьется и это полностью ни к чему.

 5. Oslí můstek    Ослиный мостик

Vpřenesenémvýznamuoznačení spojení dvounesouvisejícíchtématvzniklovdobách, kdybylajízdanaoslulevnější formoujízdynakoni. Osel ale na rozdíl od koně neuměl přejít nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se tak musely stavět malé lávky, aby se jezdec vůbec někam na oslu dostal. Zmapováno je i první použití sousloví oslí můstek v dnešním významu, které použil ve 14. století filosof Jean Buridan.

В переведенном смысле означает « объединение двух несвязанных тем», возникло в те дни, когда поездка на осле была более дешевой, чем поездка на лошади. Осел, однако, в отличии от коня, не мог пройти или прыгнуть даже самую маленькую канавку, поэтому ему пришлось строить небольшие мостики, чтобы наездник мог хоть куда-не будь доехать. Задокументировано было и первое выражение   «ослиный мостик», которое было использовано в 14 веке философом Жаном Буриданом.

6. Dávatsibacha

Taktovypadalobávaný kancléř AlexandrBach, podlekteréhosibachanedáváme. Poměrně rozšířené vysvětlení je, žesynonymumktomu, když simá někdodávatpozor, vzniklopodlejménaabsolutistickéhokancléřeAlexanderaBacha, předkterýmsekaždý muselmítnapozoru. Realita je ale prozaičtější, "bacha" si totiž lidé dávali už dávno před Bachovým narozením, jedná se o českou zkomoleninu německého "Obacht!", což znamená v žargonu zlodějů právě "dej si pozor".

Так выглядел опасный канцлер Александр Бах, согласно которому « мы не даем баха». Немного расширенное объяснение заключается в том, что синонимом для кого-то, за кем надо бы следить, возникло благодаря имени Александра Баха, абсолютистского канцлера, возле которого все должны были быть настороже. Но реальность более прозаична, люди «баха» люди себе давали еще задолго до рождения Баха, речь идет о немецком искажении немецкой «Обахт», что означает на жаргоне воров : будь внимателен».

 

7. Je to na draka            ЭтоДрак (дракон)

 Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této formě takové téměř až pohádkové. Nenechte se ale mýlit, místo pohádek o dracích je původ rčení nutno hledat tak leda ve slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou německého "Dreck", což znamená výkal. Tudíž když je něco na draka, je to zároveň na ho*no.

Выражение, что есть что-то к ничему, в этой форме это намного больше, чем просто загадочно. Но не ошибайтесь, вместо сказок о драконе, нужно искать происхождение в словаре немецких вульгаризмов.  Драк - это не что иное, как искажение немецкого «Дрек», что означает испражнение. Поэтому, когда есть что-то для драка (дракона),это тоже самое что г…но.

8. Koutpikle

Nejslavnější piklekuliproradní rádciv Šíleně smutné princezně. Dnes podobní jedinci sedí v parlamentu. youtube.com Hovorový výraz pro to, když na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc, kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem slova pikel, což byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného.

Самый известный уголок ухищрений (козней) для советников в  Царстве Безумия грустной принцессы. И сегодня подобные люди сидят в парламенте. Выражение, что для кого-то готовятся закулисные игры и несправедливые вещи, например, составляется какая-то история. Пикле является множественным числом от слова пекел, чем являлся средневековье колющим оружием, которое было легко скрыть, а затем кому-то вонзить в темноте. Таким образом, его происхождение с сегодняшним значением не имеет ничего общего.

 

 

9. Býtv čudu

Většinalidí chápetentovýrazproto, ženěkdoneboněcozmizelotak, žesejedná ozkomoleninu "býtv čoudu", tedyutíkatpryč tak, žeseza člověkempráší. Historie nám nabízí ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval a s penězi zmizel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou v "ČUDu".

Большинство людей понимают  это выражение  как кто-то или что-то исчезло таким образом, что означает «быть в дыму», т.е. убегать так. что аж дым столбом. История дает нам еще одно юмористическое объяснение. ЧУД или же Чешско-моравский кредитный союз был предприятием, предлагавшим кредиты людям. Один из его основателей вырыл тунель и исчез с деньгами. Те, кто потерял  деньги, узнали, что их сбережения были в «ЧУДу».

 

10. Chytatlelky/ lelkovat

Lelek - malý líný pták, jehož chytání jezbytečné. Lelekjemalý hnědý pták, který celý denspí aaktivní jejenkvečeru, kdyloví hmyz. Líní lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli a tak úsloví s chytáním lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a nepotřebným..

Поймать лелек /козодой

Лелек - маленькая ленивая птица, которую даже не надо ловить. Lelek (козодой) - маленькая коричневая птица, которая спит весь день и активна только на вечер, когда охотится на насекомых. Ленивые люди, которые ничего не делают такого, похожи на эту птицу. Что касается ловли птицы, птицеловы знают, что из-за бездействия птицы они  могли просто словить ее в течение дня, и поэтому выражение ловить лелек связывают с кем-то или чем-то избыточным и ненужным.

chovzvirat.cz

Zdroj: http://g.cz/tajemstvi-ceskych-rceni-jak-vznikly-obraty-ktere-denne-pouzivate-i-vy/